Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 15 z OMS w Bydgoszczy

1. Kilka słów o Wolontariacie …

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

2. Cele wolontariatu i sposoby działania…

  • Celem Szkolne Koła Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
  • Zadaniem Szkolnego Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości oraz bezinteresowności.
  • Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
  • Szkolne Koło Wolontariatu podejmuje działania na terenie szkoły (akcje wewnętrzne) oraz w środowisku lokalnym (akcje zewnętrzne).

3. O czym powinien pamiętać wolontariusz? …

 

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością." - Thomas Jefferson

 

Dziękujemy za to co już zrobiliście dla innych – zachęcamy do dalszych akcji wkrótce…

Koordynatorzy SKW
Joanna Sulińska   Katarzyna Szpott