Świetlica szkolna

 

ZAPISY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W CZASIE PANDEMII.

  

 

  • Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
  • W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę . Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy , przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
  • W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki, sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.
  • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich wskazane musi odbywać się z uwzględnieniem zasad sanitarnych – oczekiwanie na dziecko poza salą świetlicową, przy dolnych drzwiach wejściowych, w maseczce.
  • W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia itp.) zostanie ono odizolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie prawni w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.